Regulamin

Regulamin sklepu internetowego yourpad.pl
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy yourpad.pl [„Sklep”] prowadzi na podstawie niniejszego Regulaminu [„Regulamin”] dedykowaną głównie konsumentom sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów w postaci podkładek Yourpad, wyprodukowanych według specyfikacji określonej przez Klienta.
 2. Właścicielem Sklepu jest ARGO spółka akcyjna [„Spółka”] z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Krynickiej nr 1 (80-393 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121651, NIP: 5841028991, REGON: 190928358, o kapitale zakładowym w wysokości 1.100.000,00 złotych, wpłaconym w całości. Kontakt ze Spółką możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: [kontakt@yourpad.pl]; pod numerem telefonu: [+48585543530] lub za pomocą innych, dostępnych w Sklepie kanałów komunikacji (w tym chatu);
 3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „k.c.”), osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [„Konsument”], a także osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą posiadającą dla tej osoby charakter zawodowy [dalej łącznie „Klient”].
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem jest akceptacja przez Klienta Regulaminu.
 5. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień na produkty, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  i. komputer wyposażony w system operacyjny OSX lub Windows XP, 7, 8 lub nowszy z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  ii. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Sklep okazjonalnie, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów, może wprowadzać promocje na towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia, usługi transportowe.

§2
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom:
  i. utworzenia oraz korzystania z konta Klienta na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.yourpad.pl,
  ii. korzystania z usługi Newsletter.
 2. Utworzenie konta Klienta na stronie internetowej Sklepu jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Klient, który utworzył konto na stronie internetowej Sklepu, ma możliwość wglądu w historię zamówień oraz śledzenia statusu złożonego zamówienia, a także korzystania z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym w sklepie.
 3. W celu utworzenia konta na stronie internetowej Sklepu konieczne jest dokonanie nieodpłatnej rejestracji zapoznanie się z Regulaminem i klauzulą informacyjną dla Klientów. Rejestracja konta polega na wypełnieniu oraz przesłaniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „REGISTER” oraz oznaczeniu pól dotyczących zapoznania się z Regulaminem oraz klauzulą informacyjną dla Klientów.
 4. Utworzenie konta na stronie internetowej Sklepu możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się przez Klienta klauzulą informacyjną dla Klientów określającą zasady przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do założenia konta na stronie internetowej Sklepu. Klient potwierdza zapoznanie się klauzulą informacyjną dla Klientów poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest konieczne do założenia konta, realizacji zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne do założenia konta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako niezbędne do założenia konta nie jest konieczne do założenia konta.
 5. Po przesłaniu formularza Klient otrzyma na adres poczty e-mail wskazany w formularzu hasło do konta Klienta wraz potwierdzeniem utworzenia konta Klienta. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie konta Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z konta na stronie internetowej Sklepu na zasadach określonych Regulaminie. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Ze względu na zakres świadczonych usług na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia konta, Spółka wskazuje, że podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia konta Klienta, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 7. Świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta nie jest możliwe bez podania przez Klienta jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – w celu identyfikacji Klienta oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
 8. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z konta. W celu dokonania rezygnacji z konta należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: kontakt@yourpad.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia konta.
 9. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po zapisaniu się do Newslettera poprzez podanie adresu e-mail w rubryce znajdującej się na stronie internetowej Sklepu oraz kliknięcie ikony „ZAPISZ SIĘ”.
 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez:
  i. kliknięcie ikony „USUŃ KONTO” – w przypadku świadczonej drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta;
  ii. wypełnienie pola „ZREZYGNUJ Z NEWSLETTERA”, znajdującego się w koncie Klienta w zakładce „Personalizacja newslettera” – w przypadku świadczonej drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 11. Sklep jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych przyczyn, takich jak:
  i. korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  ii. korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  iii. korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Sklepu w sposób zakłócający jej prawidłowe funkcjonowanie,
  iv. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 12. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail, na który aktualnie zarejestrowane jest konto Klienta. Zablokowanie konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 13. W przypadku zablokowania konta Klienta, zamówienia złożone przez tego Klienta, które nie zostały przekazane do realizacji, zostaną anulowane. W przypadku, w którym zapłata za zamówienie została już dokonana, Sklep zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 14. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta przez Sklep lub przez Klienta, a także rozwiązanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta za zgodą Sklepu oraz Klienta, skutkować będzie usunięciem konta.
 15. Klient może zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu oraz korzystaniem z usługi prowadzenia konta na stronie internetowej Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@yourpad.pl albo w formie pisemnej na adres siedziby właściciela Sklepu.
 16. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 15 powyżej, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 17. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym następuje poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem oświadczenia za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, na który aktualnie zarejestrowane jest konto.

§3
ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać po uprzednim utworzeniu bezpłatnego konta Klienta lub bez rejestracji poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia traktowane jest każdorazowo jako złożenie oferty kupna.
 2. W przypadku dokonywania przez Klienta zakupu bez rejestracji poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest:
  i. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną,
  ii. umieszczenie wybranego towaru w koszyku poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”, poprzedzone:
  a. wyborem rozmiaru podkładki spośród dostępnych opcji:
   Yourpad S (30×25 cm),
   Yourpad M (46×40 cm),
   Yourpad L (78×30 cm),
   Yourpad XL (90×40 cm);
  b. wyborem rodzaju obszycia spośród dostępnych opcji:
   z obszyciem,
   bez obszycia;
  c. załadowaniem grafiki lub zdjęcia, które ma zostać nadrukowane na podkładce oraz dostosowaniem rozmiaru grafiki lub zdjęcia za pomocą funkcji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu;
  d. wskazaniem ilości zamawianych podkładek według określonej specyfikacji.
  iii. przejście do formularza transakcyjnego poprzez przejście do koszyka oraz kliknięcie „ZAMÓWIENIE”,
  iv. podanie przez Klienta informacji, które zawarto w formularzu transakcyjnym, tj.:
  a. imię i nazwisko Klienta, opcjonalnie firmę przedsiębiorcy, adres – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
  b. adres poczty e-mail – w celu weryfikacji Klienta oraz na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;
  c. numer telefonu – na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;
  v. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: „Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów”,
  vi. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie checkbox’a: „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego yourpad.pl i akceptuję jego treść”.
  vii. złożenie oświadczenia w przedmiocie praw autorskich do grafiki lub zdjęcia: „Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa do grafiki lub zdjęcia , o cechach utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 ze zm.), które ma zostać nadrukowane na podkładce i z chwilą załadowania grafiki lub zdjęcia udzielam Spółce, bez odrębnego wynagrodzenia, niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z utworów, o których mowa w pkt. ii lit. c. powyżej, na następującym polu eksploatacji – nadrukowanie grafiki lub zdjęcia na zamawianej przeze mnie podkładce”,
  viii. wybranie sposobu płatności,
  ix. kliknięcie ikony „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. W przypadku dokonywania zakupu po uprzednim utworzeniu bezpłatnego konta Klienta warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest:
  i. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną,
  ii. zalogowanie się na konto Klienta,
  iii. umieszczenie wybranych towarów w koszyku poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA” poprzedzone:
  a. wyborem rozmiaru podkładki spośród dostępnych opcji:
   Yourpad S (30×25 cm),
   Yourpad M (46×40 cm),
   Yourpad L (78×30 cm),
   Yourpad XL (90×40 cm);
  b. wyborem rodzaju obszycia spośród dostępnych opcji:
   z obszyciem,
   bez obszycia;
  c. załadowaniem grafiki lub zdjęcia, które ma zostać nadrukowane na podkładce oraz dostosowaniem rozmiaru grafiki lub zdjęcia za pomocą funkcji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu;
  d. wskazaniem ilości zamawianych podkładek według określonej specyfikacji.
  iv. przejście do formularza transakcyjnego poprzez kliknięcie „ZAMÓWIENIE”,
  v. wypełnienie formularza zamówienia,
  vi. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści: „Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów”,
  vii. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie checkbox’a: „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego yourpad.pl i akceptuję jego treść”.
  viii. złożenie oświadczenia w przedmiocie praw autorskich do grafiki lub zdjęcia: „Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa do grafiki lub zdjęcia , o cechach utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 ze zm.), które ma zostać nadrukowane na podkładce i z chwilą załadowania grafiki lub zdjęcia udzielam Spółce, bez odrębnego wynagrodzenia, niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z utworów, o których mowa w pkt. iii lit. c powyżej, na następującym polu eksploatacji –nadrukowanie grafiki lub zdjęcia na zamawianej przeze mnie podkładce”.
  ix. wybranie sposobu płatności,
  x. kliknięcie ikony „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 4. Z uwagi na treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt vii oraz ust. 3 pkt viii Klient ponosi wszelką odpowiedzialność jego nieprawdziwość oraz za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 5. Na każdym etapie składania zamówienia Klient może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez kliknięcie w ikonę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub poprzez kliknięcie na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie Sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dodawanym do koszyka w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz promocje jakim podlega.
 7. Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „OCZEKUJĄCE” na koncie Klienta w sytuacji, gdy Klient dokonuje zakupów przy pomocy stworzonego konta.

§4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji, pomiędzy Klientem a Sklepem zawierana jest umowa sprzedaży. O przyjęciu zamówienia do realizacji Sklep poinformuje poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „PRZEKAZANO DO REALIZACJI” na koncie Klienta w sytuacji, gdy Klient dokonuje zakupów przy pomocy stworzonego konta.
 2. Do chwili poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia.
 3. Sklep jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia zawierającego treści o charakterze bezprawnym, tj. takiego, którego treść, a w szczególności załadowana grafika lub zdjęcie narusza dobra osób trzecich, prawa autorskie i pokrewne, ogólnie przyjęte normy społeczne lub jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5
PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  i. płatnością online – za pośrednictwem serwisu DotPay; dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu DotPay) w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowę uznaje się za niezawartą,
  ii. przedpłatą – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym na podstawie wystawionej faktury pro-forma/zamówienia sprzedaży,
  iii. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 4. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

§6
WYSYŁKA TOWARU

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm wysyłkowych w terminie do 3 dni roboczych licząc: od dnia następującego po dniu, w którym zostanie zaksięgowana wpłata Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
 2. W przypadku braku towaru na stanie Sklepu i konieczności jego wyprodukowania, czas realizacji zamówienia i wysłania towaru może być dłuższy, o czym Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia na etapie „DODAJ DO KOSZYKA”, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt iii i §3 ust. 3 pkt iii Regulaminu.

§7
REKLAMACJE

 1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże, gdyby pomimo starań towary posiadały wady w rozumieniu przepisów k.c. bądź były niezgodne z umową, Spółka ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wadę towaru na zasadach określonych w przepisach k.c. dotyczących rękojmi, a Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy towary posiadają wadę, Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 3. Klient niebędący Konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Spółki o wadzie w terminie 14 dni od wydania towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Spółki w terminie 7 dni po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady towaru Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 k.c. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza zgłoszenie reklamacji – pobierz dokument.
 5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany produkt należy wysłać na adres ARGO S.A., ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk. lub adres kontakt@yourpad.pl
 6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinno zawierać:
  (i) w tytule wiadomości – słowo „reklamacja” oraz numer zamówienia,
  (ii) w treści wiadomości zwięzły opis zgłoszenia zawierający nazwę, indeks oraz ilość reklamowanych towarów,
  (iii) zdjęcie uszkodzonego towaru.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń wynikających z rękojmi dotyczących wadliwego produktu, Sklep niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Klienta wymiany rzeczy lub usunięcia wady lub obniżenia ceny mailowo lub pisemnie. Ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Sklepu.
 9. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Sklep pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie spełnił wcześniejszego żądania Klienta wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Sklep pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Spółka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 11. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji towaru oraz konieczności jego wymiany na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady, koszt odbioru reklamowanego towaru oraz dostarczenia nowego lub wolnego od wad obciąża Spółkę. Klient zobowiązany jest udostępnić przedmiot reklamacji Spółce celem jego odebrania.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Klienta reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady produktu, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę.

§8
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Spółka wskazuje, iż:
  a. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  b. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Spółki następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spółki; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  c. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
  d. udostępniony na stronie internetowej Sklepu środek komunikacji z Klientem w postaci chatu gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Spółką, w tym daty i godziny takiej korespondencji, spełnia wymogi trwałego nośnika i umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Spółką;
  e. nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Klienta;
  f. Spółka informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi typu Newsletter, w szczególności w celu ustalenia osobistych preferencji Klienta i jak najlepszego dostosowania wysyłanych treści cyfrowych do preferencji Klienta, Spółka korzysta z plików Cookies, a także z innych danych pozyskanych od dostawców narzędzi informatycznych, służących do gromadzenia informacji o użytkownikach sieci Internet. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies – w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.
 2. Regulamin oraz Klauzula Informacyjna dla Klientów są dostępne na stronie internetowej www.yourpad.pl.
 3. Spółka porozumiewa się z Klientami telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz pisemnie – w przypadku podania w tym celu danych przez Klienta.
 4. Spółka informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji i indywidualnego projektu Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), dalej jako „Ustawa o Prawach Konsumenta”.
 2. Jeżeli przedmiotem umowy zawartej na odległość będzie rzecz prefabrykowana, niewyprodukowana według specyfikacji Klienta, lecz znajdująca się w zasobach Sklepu, Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 3-8 poniżej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Spółki podlegają zwrotowi.
 4. Odstąpienie przez Klienta będącego Konsumentem od umowy zawartej na odległość wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnego z załącznikiem nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz zwracany towar należy wysłać na adres: kontakt@yourpad.pl lub [adres siedziby firmy] ARGO S.A., ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Spółki przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient będący Konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Spółki (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej bądź innej instytucji). Spółka nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 8. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie niepodania przez Klienta sposobu dokonania zwrotu uiszczonej przez Klienta płatności, Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 9. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§10
ZMIANY REGULAMINU

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
  i. zmiany podmiotowej po stronie Spółki,
  ii. zmian systemu technologicznego, obsługującego Sklep,
  iii. zmian dostawcy usług płatności elektronicznej,
  iv. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
 2. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Spółkę na stronie internetowej www.yourpad.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania jednomiesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego jednomiesięcznego okresu powiadomienia.
 4. Obowiązująca wersja Regulaminu oraz Klauzula Informacyjna dla Klientów oraz informacje o zmianach Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.yourpad.pl